درباره قبرس شمالی

همه زیبایی های مربوط به جزیره ما

زندگی فرهنگی و اجتماعی قبرس شمالی
زندگی فرهنگی و اجتماعی قبرس شمالی

زندگی اجتماعی قبرس شمالی مانند زیبایی های طبیعی ، سنت ها ، آداب و رسوم و زندگی اجتماعی آن بسیار رنگارنگ است

جزئیات