سوالات متداول

سوالاتی ازجانب شما

از نظر قانونی ، فقط یک نوع سند درقبرس شمالی وجود دارد. که آن سند جمهوری ترک قبرس شمالی نامیده می شود. با این حال ، از نظر منشا سندها در سه دسته مختلف ارزیابی می شوند. سند ترک : سند متعلق به زمینی است که صاحب آن از ابتدا قبرسی و اهل قبرس شمالی بوده و هم اکنون هم این ملک در قبرس شمال قرار دارد. یعنی هیچ مناقشه و دعوایی بر سر مالکیت این ملک وجود نداشته و ندارد. این نوع سند گرانترین نوع اسناد ملکی در قبرس شمالی است سند معاوضه :از آنجا که هر دو طرف و دولتها زمینهایی را در طرف مقابل داشتند، پس از مذاکرات صلح، دولتها با ارزشگذاری زمینها اقدام به مبادله زمینها کردند. یعنی تعدادی از زمینهای داخل محدوده قبرس شمالی که متعلق به جنوبیها بود با پرداخت پول به جنوبیها یا از طریق واگذاری زمینهای قبرس شمال که در خاک جنوب قرار داشت به آنها، بصورت قانونی و رسمی معاوضه شد. عمده زمینهای کشور قبرس به همین صورت هست و در صورت استعلام از اداره ثبت دقیقا همسنگ زمینهای با سند ترکیش هستند .سند تخصیص: املاکی که که متعلق به یونانیان قبل از سال 1974 بود ، اما بعد از 1974 ، دولت قبرش شمالی ابتدا به اشخاص ثالث اجاره داده و سپس سند آنهارا صادر کرده
ماليات ، ماليات بر ارزش افزوده ، حق الزحمه انتقال ، تمبروهزینه هاي انتقال آب و کنتور برق